Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin / Regulations

Korzystanie z serwisu:
 www.galeriaoko.netgaleria.pl
 jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego www.galeriaoko.netgaleria.pl jest : 
 Piotr Wajch ,ul. Wojska Polskiego 45,
 83-050 Kolbudy 1.2 Kupujący to osoba dokonująca zakupów bądź zamówień za pośrednictwem strony www.galeriaoko.netgaleria.pl 2.WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 2.1. Sklep internetowy Galeria OKO znajduje się pod adresem www.galriaoko.netgaleria.pl i służy do dokonywania zakupów wyrobów wykonywanych ręcznie przez właściciela galerii za pośrednictwem sieci Internet. 2.2 Osoba kupująca bądź składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat. 2.3 Warunkiem realizacji zakupów i zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz w przypadku wyboru płatności poprzez przelew- opłacenie złożonego zamówienia w ciągu 7 dni od daty zakupu. 2.4 Formą płatności jest przedpłata dokonywana przelewem bankowym na konto nr: mBank 96114020040000350274081396 lub w systemie PayPal na adres galeriaoko.pw@gmail.com. 2.5 Po złożeniu zamówienia osoba kupująca otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu drogą e-mailową. 2.6. W przypadku niedotrzymania przez kupującego postanowień regulaminu, właściciel może unieważnić złożone zamówienie. 2.7.Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie sklepu galeriaoko.netgaleria.pl, cena wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto. 2.8.Koszt wysyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia i ponosi go kupujący. 2.9.Właściciel sklepu www.galeriaoko.netgaleria.pl po stwierdzeniu wpływu na konto bankowe należności za zakupiony towar, dokonuje wysyłki do kupującego w ciągu 3 dni roboczych( nie dotyczy zamówień indywidualnych). 2.10. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym, priorytetowym, paczką pocztową ekonomiczną, priorytetową, przesyłką kurierską GLS lub za pomocą Paczkomatu, . 3. REKLAMACJE I ZWROTY 3.1. .Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, kupujący zawierając umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej kwoty. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie. Zwracana praca nie może nosić śladów użytkowania a zwrot następuje na koszt kupującego. Przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. 3.2. Wartość zwróconego przedmiotu zostanie przekazana osobie kupującej przelewem na konto bankowe podane przez kupującego w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu produktu. 3.3.Reklamacja w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela. 3.4.Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej. 4. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE 4.1. Zamówienia indywidualne są realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty, w wysokości 1/2 wartości pracy, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową. 4.2.Termin realizacji zależy od zamówienia i jest ustalany drogą mailową. 4.3.Po wykonaniu zamówienia właściciel przesyła osobie zamawiającej zdjęcie pracy do akceptacji. 5. PRAWA AUTORSKIE 5.1.Wszystkie prezentowane na stronie www.galeriaoko.netgaleria.pl przedmioty, zdjęcia oraz opisy są mojego autorstwa i objęte są prawem autorskim. Właściciel nie wyraża zgody na ich kopiowanie bądź powielanie bez jego pozwolenia. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy sklepem www.galeriaoko.netgaleria.pl a kupującym. 6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. 6.3. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 6.4. Dane osobowe podane przez osobę kupującą będą wykorzystane przez właściciela wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia. 6.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Using the website: www.galeriaoko.netgaleria.pl is tantamount to accepting the following regulations: 1. GENERAL PROVISIONS 1.1 The owner of the online store www.galeriaoko.netgaleria.pl is: Piotr Wajch, ul. Wojska Polskiego 45, 83-050 Kolbudy 1.2 The buyer is a person who purchases or orders via the website www.galeriaoko.netgaleria.pl 2. CONDITIONS FOR PURCHASING 2.1. The Galeria OKO online store is located at www.galriaoko.netgaleria.pl and is used to purchase products made by hand by the gallery owner via the Internet. 2.2 The person purchasing or placing the order must be at least 18 years of age. 2.3 The condition for the implementation of purchases and orders is the correct completion of the order form and in the case of payment by bank transfer - payment of the order within 7 days from the date of purchase. 2.4 The form of payment is a prepayment made by bank transfer to the account no .: mBank 96114020040000350274081396 or in the PayPal system to the address galeriaoko.pw@gmail.com. 2.5 After placing the order, the buyer receives a purchase confirmation by e-mail. 2.6. If the buyer fails to comply with the provisions of the regulations, the owner may cancel the order. 2.7. For each product placed on the website of the galleryoko.netgaleria.pl store, the price is expressed in Polish zlotys and is gross price. 2.8. The cost of shipping is each time added to the order and is borne by the buyer. 2.9. The owner of the shop www.galeriaoko.netgaleria.pl, after noticing that the payment for the purchased goods has been credited to the bank account, shall ship to the buyer within 3 working days (not applicable to individual orders). 2.10. All parcels are sent via Poczta Polska by registered economic mail, priority mail, economy postal parcel, priority mail, GLS courier service or by means of a parcel locker,. 3. COMPLAINTS AND RETURNS 3.1. Pursuant to the Act on the Protection of Consumer Rights, the buyer, when concluding a purchase contract, has the right to withdraw from it without giving any reason, by means of a written declaration submitted to the seller, within 14 days from the date of receipt of the goods. The declaration should include the bank account number to which the amount paid is to be returned. Items made to individual order are not subject to return. The returned work cannot bear any signs of use and the return is at the buyer's expense. An item that does not meet the above conditions will not be accepted for return. 3.2. The value of the returned item will be transferred to the buyer by bank transfer to the bank account provided by the buyer within 3 working days from the date of returning the product. 3.3 Complaints in the case of damage caused during transport are considered only on the basis of a report drawn up in the presence of the deliverer. 3.4. Complaints are not subject to items, the difference in appearance (color, saturation) depends on the individual monitor settings of the buyer. 4. INDIVIDUAL ORDERS 4.1. Individual orders are processed only after making a prepayment, in the amount of 1/2 the value of the work, after arranging all the details by e-mail. 4.2 The delivery time depends on the order and is determined by e-mail. 4.3 After completing the order, the owner sends the ordering person a photo of the work for approval. 5. COPYRIGHT 5.1. All items, photos and descriptions presented on the website www.galeriaoko.netgaleria.pl are made by me and are subject to copyright. The owner does not consent to their copying or duplication without his permission. 6. FINAL PROVISIONS 6.1. These regulations are an integral part of the sales contract concluded electronically between the store www.galeriaoko.netgaleria.pl and the buyer. 6.2. The store reserves the right to change the Regulations, change the prices of goods on offer, withdraw products without giving reasons, introduce new goods to the store's offer. 6.3. The owner undertakes to protect personal data, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46 / EC 6.4. The personal data provided by the buyer will be used by the owner only for activities related to the execution of the order. 6.5. In matters not covered by these regulations, the provisions of the Civil Code shall apply.

Facebook