Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Zwroty i reklamacje / Returns and complaints

Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, kupujący zawierając umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej kwoty. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie. Zwracana praca nie może nosić śladów użytkowania a zwrot następuje na koszt kupującego. Przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. 3.2. Wartość zwróconego przedmiotu zostanie przekazana osobie kupującej przelewem na konto bankowe podane przez kupującego w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu produktu. 3.3.Reklamacja w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela. 3.4.Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej.

W przypadku gdy wielkość ,rozmiar czy odcień nie są odpowiednie to zawsze mogę wykonać podobne zgodnie z życzeniem dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

 

Pursuant to the Act on the Protection of Consumer Rights, the buyer, when concluding a purchase contract, has the right to withdraw from it without giving a reason, by means of a written declaration to the seller, within 14 days from the date of receipt of the goods. The declaration should include the bank account number to which the amount paid is to be returned. Items made to individual order are not subject to return. The returned work cannot bear any signs of use and the return is at the buyer's expense. An item that does not meet the above conditions will not be accepted for return. 3.2. The value of the returned item will be transferred to the buyer by bank transfer to the bank account provided by the buyer within 3 working days from the date of returning the product. 3.3 Complaints in the case of damage caused during transport are considered only on the basis of a report drawn up in the presence of the deliverer. 3.4. Complaints are not subject to items, the difference in appearance (color, saturation) depends on the individual monitor settings of the buyer. If the size, size or shade are not appropriate, I can always make a similar one, so I encourage you to contact me directly.

Facebook