Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Polityka prywatności / Privacy

Polityka prywatności serwisu www. galeriaoko.net.pl 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług galeriaoko.net.pl poprzez Serwis. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Piotr Wajcht z siedzibą w Kolbudy ,83-050 ,ul.Wojska Polskiego 45 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis galeriaoko.net.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Website privacy policy. galleryoko.net.pl 1. General information This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of the galleryoko.net.pl services through the Website. 2. The administrator of personal data contained on the website is Piotr Wajcht based in Kolbudy, 83-050, ul. Wojska Polskiego 45 3. In order to ensure the security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent disclosure of data to unauthorized persons. We control their performance and constantly check their compliance with the relevant legal acts - the Act on the protection of personal data, the Act on the provision of electronic services, as well as all types of executive acts and Community legislation. 4. Personal data are processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of legal provisions or to implement the contract concluded between the parties. 5. The website performs the functions of obtaining information about users and their behavior in the following way: a) by information entered voluntarily in forms b) by collecting "cookies" [see the policy of "cookies"]. 6. The website collects information voluntarily provided by the user. 7. the data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, eg to process the information contact 8. Personal data left on the website will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Act on the Protection of Personal Data. 9. The data contained in the form may be viewed by the natural person who placed it there. This person also has the right to modify and stop processing his data at any time. 10. We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes to the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way. 11. Links to other websites may appear on the Website. Such websites operate independently of the Website and are in no way supervised by the galleryoko.net.pl website. These websites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend that you read. If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, we are available - our data can be found in the tab - CONTACT.

 

Facebook